แบบประเมินการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต สำหรับนศพ.ปี6 รุ่น 34 ปีการศึกษา2554  (16 ก.พ. 55)
ตัวอย่าง Module Women health I&II  (19 พ.ค. 49)
ความคิดเห็นของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 และ 5  (25 มี.ค. 48)
วิจัยสถาบัน  (25 มี.ค. 48)

หนังสือแจ้งความประสงค์เรื่องการรับรู้ข้อมูลการขอตำแหน่ง  (4 พ.ย. 52)

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเป็น Extern ปีการศึกษา 2555  (22 ก.พ. 55 - 29 ก.พ. 55)
NMLE Step I  (6 ส.ค. 50)
NMLE Step II  (6 ส.ค. 50)
NMLE Step III  (6 ส.ค. 50)


รายชื่อกลุ่มย่อย นศพ.ปี 3 ปีการศึกษา 2557  (3 มิ.ย. 57 - 31 ต.ค. 57)
รูปกลุ่มย่อยนศพ.ปี3 ภาคต้น 2557  (3 มิ.ย. 57 - 30 ต.ค. 57)
ตารางสอบไล่ระบบวิชา 353 271 ENDOCRINE SYSTEM สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2556  (14 มี.ค. 57 - 27 มี.ค. 57)
เรื่อง ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2556 สำหรับรายวิชาคณะแพทยศาสตร์บริการสอนให้นักศึกษาต่างคณะ  (6 ก.พ. 57 - 6 มี.ค. 57)

กำหนดการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก ภาคต้น ระยะที่ 1 ปีการศึกษา 2558  (20 เม.ย. 58 - 31 ก.ค. 58)
ปฎิทินการศึกษา นศพ.ปี 3 ปีการศึกษา 2557  (3 มิ.ย. 57 - 31 ต.ค. 57)
รายชื่อ รูปกลุ่มย่อยนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น ปีการศึกษา 2556  (14 พ.ค. 56 - 30 ก.ย. 56)
กำหนดการเลงทะเบียนเรียนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556  (3 พ.ค. 56 - 30 ก.ย. 56)

ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าโครงการแพทย์ 3 ปริญญา ประจำปีการศึกษา2554  (9 ส.ค. 54 - 31 ธ.ค. 60)
ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาทุนโครงการ ODOD  (8 ก.ย. 53 - 31 ธ.ค. 60)
ทุนการศึกษา  (11 เม.ย. 48 - 1 ม.ค. 49)

กำหนดการสอบและรายชื่อสอบรวบยอดฯ Part MEQ ครั้งที่ 2 สําหรับนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 6 วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2558  (1 เม.ย. 58)
แจ้งรายชื่อผู้เข้าสอบ ผังห้องสอบ และกำหนดการสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Part MCQ) สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 สอบวันที่ 1 มีนาคม 2558  (24 ก.พ. 58 - 2 มี.ค. 58)
ประกาศรายชื่อและข้อปฏิบัติการสอบประเมินทักษะหัตถการทางคลินิก (Formative OSCE ) วันที่21 ธันวาคม 2557  (1 ธ.ค. 57 - 21 ธ.ค. 57)
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก Part MEQ รอบที่ 2 สอบ 1 มีนาคม 2557  (24 ก.พ. 57 - 2 มี.ค. 57)ประกาศแพทยสภา ที่ 12 /2555 เรื่อง เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมิน เพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555 (Medical Competency Assessment Criteria for National License 2012 )
..
รายละเอียด >>
 
เรื่อง การรับสมัครสอบขั้นตอนที่ 3 ประจำปี 2555-2556 รอบพิเศษ
เรื่องการรับสมัครสอบขั้นตอนที่ 3 ประจำปี 2555-2556 รอบพิเศษ
วันที่ 24มีนาคม 2556 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
โดยเปิดรับสมัครสอบระหว่างวันที่ 1-17 มีนาคม 2556
รายละเอียด >>
 
แบบเสนอการรรับรองผลการตัดเกรดภาควิชาทางปรีคลินิก
แบบเสนอการรรับรองผลการตัดเกรดภาควิชาทางปรีคลินิก
รายละเอียด >>
 
รายชื่อนักศึกษาแพทย์
รายชื่อนักศึกษาแพทย์
รายละเอียด >>
 

 

 
  user name
  password
 
Forget Password
   
  user name
  password
 
Forget Password
   
ตารางสอบไล่ระบบวิชา 353 321 REPRODUCTIVE SYSTEM และ 353 241 MUSCULOSKELETAL SYSTEM
แบบสอบถาม ความพึงพอใจผู้รับบริการ งานบริการการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คู่มือนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกกองอายุรศาสตร์ 2556
การรับสมัครสอบเพื่อขอรับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ขั้นตอนที่1-3(NL)ประจำปี2555 และการขอใบรับรองสิทธิ์ในการสมัครสอบฯ
ปฏิทินกำหนดการวัดความรู้คอมพิวเตอร์
นักศึกษาแพทย์สามารถตรวจสอบรายการโอนคืนเงินค่าสมัครสอบรวบยอด ปีการศึกษา 2554 ได้แต่บัดนี้เป็นต้นไป
เรื่อง กำหนดการเริ่มใช้เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555
การให้บริการระบบบัตรคิวสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
ภาควิชารังสีวิทยา ทำ film quiz(OSCE) ให้นักศึกษาได้ฝึกตอบ
 
เด็ก59อยากแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ mdxครับ
Odod
ช่วยๆๆกันยื่นต่อสมาคมอธิการบดี http://www.aupt.or.th/contact.php
ช่องทางขอความเป็นธรรมจากศาลปกครอง http://www.admincourt.go.th/00_web/07_public/07_1355.htm
ช่วยๆๆๆกันยื่นต่อกระทรวงศึกษาด่วน http://www.moe.go.th/moe/th/contact/index.php
แพทย์เชียงใหม่ใช้ 3.75 เสมอภาคทุกรร. ถึงไม่โดนสวดยับแบบนี้
คณะแพทย์ มข. อย่ามัวแต่รับเงินภาษีประชาชน ออกมาตอบคำถามข้อสงสัยบ้าง
คณะแพทย์ มข. อย่ามัวแต่รับเงินภาษีประชาชน ออกมาตอบคำถามข้อสงสัยบ้าง
ช่วยๆๆกันยื่นต่อท่านนายกโดยตรง http://www.1111.go.th/form.aspx
พร้อมรับฟังทุกความคิดเห็นและพร้อมทบทวนด้วยความเต็มใจยิ่ง
 
copyright Khon Khaen University
 
   

หน้าหลัก    |    ข้อมูลฝ่ายวิชาการ    |    บุคลากร    |    วิดีโอแนะนำ    |    Links    |    แนะนำติชม