มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  http://www.kku.ac.th
   
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  http://www.md.kku.ac.th
   
สาระพัดข่าวสาร
 
  http://www.thaiqa.org
   
วัฒนธรรม
 
  http://www.thaiedresearch.rog
   
การศึกษา
 
  http://www.worldedreform.com
   
องคฃ์ความรู้ แนวคิด นวตกรรม
 
  http://www.drrung.com
   
สำนักทะเบียนและประมวลผล
  สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  http://reg.kku.ac.th
   
ข้อทดสอบความรู้เกี่ยวกับ Anatomy
  ข้อทดสอบความรู้เกี่ยวกับ Anatomy ดีมาก
  http://www.meddean.luc.edu/lumen/meded/grossanatomy/index.htm
   
ข้อทดสอบความรู้เกี่ยวกับ Anatomy 2
  ข้อทดสอบความรู้เกี่ยวกับ Anatomy ดีมากเช่นกัน น่าลอง
  http://medstat.med.utah.edu/WebPath/HISTHTML/ANATOMY/ANATOMY.html
   
กิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์
  หน่วยกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ข้อมูลนักศึกษา หอพัก ทุนการศึกษา กิจกรรมนักศึกษา สโมสรนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์
  http://studentaffairs.md.kku.ac.th/
   
ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศ.ร.ว.)
  ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศ.ร.ว.)
Center for Medical Competency Assessment and Accreditation (CMA)

ที่อยู่ :: สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา
อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์/โทรสาร: 02-591-5991
www.cmathai.org e-mail : cma@cmathai.org
  http://cmathai.org/
   

 

 

 


หน้าหลัก    |    ข้อมูลฝ่ายวิชาการ    |    บุคลากร    |    วิดีโอแนะนำ    |    Links    |    แนะนำติชม